HU EN

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés

Az Exittheroom Kft. (1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31/b., a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.badchickenvr.hu/adatkezeles címen. A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az Exittheroom Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését szolgálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); - 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); - 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); - 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); - 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); - 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); - 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Szolgáltatáshely és internetes adatkezelés

A banki átutalás teljesítéséhez szükséges adatokat a Bad Chicken átadja a tranzakciót közvetítő harmadik félnek (Barion, Paypal).

Szolgáltatáshelyszíni vásárlói adatok:

Az adatkezelés célja: a www.badchickenvr.hu (későbbiekben Weboldal) történő vásárlásról számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a foglalások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: megrendelésszám, dátum, időpont, név, cím, e-mail cím, a megrendelt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára; számlázási név, számlázási cím, adószám, a helyszínen készített kép és hanganyagok, aláírás; átutalásos fizetési mód esetén faxszám és/vagy bankszámlaszám. Az adatkezelés időtartama: miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

 Szolgáltatáshelyszíni vásárlói balesetek:

A szolgáltatás helyszínének területén történt balesetek dokumentálására a szolgáltató baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az adatkezelés célja: a szolgáltatásterületen bekövetkezett ügyfélbalesetek dokumentálása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, a balesetet szenvedett vásárló neve, címe, telefonszáma, a baleset dátuma, időpontja, pontos helye, az esemény rövid leírása, szemtanúk neve, címe, orvosi ellátásra vonatkozó információk, szöveges észrevétel. Az adatkezelés időtartama: a Ptk. 6:22. §- ban foglaltaknak megfelelően öt év.

 A badchickenvr.hu weblap látogatóinak adatai:

Az adatkezelés célja: a weblap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése a szolgáltató által, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatók adatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a felhasználó eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése. Az adatkezelés időtartama: egy hónap. A szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A honlap kódjába beágyazásra került az Exittheroom Kft. Facebook követői, Youtube videó-megosztói, Hotjar és Google Analytics oldalának kódja, melyek adatkezeléséről a www.facebook.com és a www.youtube.com címeken kérhető részletes tájékoztatás. Online fizetés külső szolgáltató által történik – PayPal Services. További információk: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113280/2017.

 Cookie-k kezelése:

A badchickenvr.hu weblap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. „cookie”-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (surveySessionCookie, device cookie), a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a webanalitikai adatok összegyűjtése (s_vi, s_sess, s_pers cookie-k). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont. Az adatkezelés időtartama: - a munkamenet lezárultáig (surveySessionCookie, device cookie, s_sess cookie), - a s_vi cookie tekintetében két év, - a s_pers cookie esetében pedig öt év. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

 Marketing hírlevél és piackutatás

A szolgáltató elektronikus hírleveleket küldhet ügyfeleinek. Az adatkezelés célja: az ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, választott szolgáltatás, név, e-mail cím, a megrendelés időpontja, hírlevél küldéséhez/direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: - a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, - egyéb adatok tekintetében öt év, - a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: https://www.badchickenvr.hu/adatkezeles leiratkozás felületén.

 Promóciók, aktivitások, nyereményjátékok szervezése

Az adatkezelés célja: a szolgáltató által szervezett aktivitásokban, játékokban, promóciókban, nyereményjátékon való részvétel, kedvezmények igénybevétele, szolgáltatások megismerése, kipróbálása, azokról vélemény adása, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, lakcím, fotó, a játékszabályzatban meghatározott illetve a résztvevő által rendelkezésre bocsátott egyéb információ, adat vagy tartalom és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: - a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb - a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap, - a nem nyertesek adatai a játék végét követő 30. napig, - a nyereményekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve (a játékszabályzatban meghatározott egyéb információ, pl.: fotó) és nyereményének tárgya a www.badchickenvr.hu weboldalon. A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: https://www.badchickenvr.hu/adatkezeles leiratkozás fülön. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113280/2017.

 Ügyféllevelezés

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során kérdés merülne fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a https://www.badchickenvr.hu/kapcsolat kapcsolat weboldalon található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A szolgáltató minden, hozzá beérkezett e-mailt, a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 Egyéb adatkezelések

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, fióktelepein és adatfeldolgozóinál, szolgáltató szerver-központjában találhatók meg. A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket biztonságosan kezeli, és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

 Az adatkezelő adatai

Név: Exittheroom Kft. Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31/b. Cégjegyzékszám: 01-09-170365 Adószám: 24292946-2-41. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113280/2017.

 Az adatfeldolgozó adatai

Név: Exittheroom Kft. Székhely: 1037 Budapest, Farkastorki lejtő 31/b. Cégjegyzékszám: 01-09-170365. Adószám: 24292946-2-41. E-mail: hello@badchickenvr.hu. Az adatfeldolgozók tevékenysége: adatok tárolása, értékelése, elemzése, rendszerezése, szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési-bonyolítási feladatok ellátása és biztosítása, honlap üzemeltetése, kapcsolattartás az érintettekkel, panaszkezelés. A szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg. A szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A szolgáltató mentesül az adatkezelésből adódó felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu